Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené Kupujícím od Prodávajícího ve formě internetového obchodu na webové stránce Prodávajícího www.sensa-shop.cz.

Tento reklamační řád zajišťuje podmínky odpovědnosti za vady prodaného zboží a jejich uplatnění si Kupujícím-spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a Kupujícím-podnikatelem, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávající je obchodní společnost 3lobit Limited, s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno, identifikační číslo: 052 32 031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94110.

Kupující je:

 • spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti) a
 • fyzická a/nebo právnická osoba – podnikatel, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Podmínky záruky pro fyzické a právnické osoby podnikatele mohou být rozdílné od podmínek záruky pro spotřebitele. Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

 • Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího telefonicky na čísle +420 722 159 305 nebo e-mailem na adrese info@3lobit.cz. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle volby Kupujícího.
 • Kupující je povinen zkontrolovat kompletnost a bezchybný stav výrobku ihned po převzetí, nejpozději do 24 hodin. Dodatečné reklamace na množství nebo druh zboží nebudou uznány.

ZÁRUČNÍ DOBA

Délka záruční doby pro Kupující, kteří jsou spotřebiteli a tedy nepodnikateli, se řídí platnými ustanoveními Zákona a trvá standardně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. V případě, že je reklamované zboží Prodávajícímu doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku a dokumentaci (fakturu/daňový doklad, obal). Rozhodující datum pro lhůtu na plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Zjištěná závada má být oznámena Prodávajícímu a nároky vyplývající ze závady zboží uplatněny do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
 • Kupující je povinen řídit se pokyny a doporučeními výrobce na používání daného výrobku.
 • Pro ​​uplatnění případné záruční opravy je Kupující povinen uchovat si záruční list přímo od výrobce, resp. oficiálního distributora, pokud je přibalen ke zboží. Pokud není přibalen originální záruční list, pak ho nahrazuje faktura, která je zasílána spolu s výrobkem.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, násilnou manipulací, neodborným otevíráním, neodborným zásahem do mechanismů zařízení.
 • Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou Kupujícího, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, působením cizích látek (voda, chemikálie atd.), či poškozením způsobeným vyšší mocí.
 • Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byl Kupující v době koupě zboží upozorněn a převzetí zboží neodmítl. Pokud jde o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.
 • U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Kupující-spotřebitel má právo bez důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí. Zboží musí být zasláno v nepoškozeném a v původním stavu, v originálním balení. Pokud byly součástí balení dárky, musí být se zbožím vráceny. Odstoupením od Kupní smlouvy se ruší i Darovací smlouva. Více o odstoupení od smlouvy naleznete v části Odstoupení od smlouvy. Formulář k odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ NA REKLAMACI

Kupující doručí Prodávajícímu zboží na reklamaci v takovém balení, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Reklamované a vrácené zboží doporučujeme Kupujícímu zaslat jako doporučenou zásilku nebo při vyšší hodnotě zboží i jako pojištěný balík.

Pokud dojde k dalšímu poškození zboží během přepravy, takové poškození reklamovaného zboží nebude podléhat záruční opravě. Za takto vzniklé škody Prodávající nenese odpovědnost.

Neposílejte zpět zboží formou dobírky! Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Zboží zasílejte zpět až po dohodě s Prodávajícím.

Zboží určené k reklamaci je třeba po dohodě zaslat na adresu skladu:

3lobit,

Račianska 71

831 02  Bratislava

Slovensko

 

UPLATNĚNÍ A ŘEŠENÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Povinnosti Kupujícího:

Kupující je povinen doručit reklamované zboží a jeho příslušenství Prodávajícímu čisté, mechanicky nepoškozené, v původním balení, včetně dokumentace, návodu a Záručního listu nebo Faktury.

V průvodním dopise Kupující-spotřebitel uvede, jakým způsobem má Prodávající (Dodavatel) postupovat v případě uznání reklamace, zda postupovat způsobem výměny zboží nebo vrácení peněz. V případě žádosti o vrácení peněz Kupující-spotřebitel uvede číslo bankovního účtu, na který bude částka bezhotovostním převodem převedena.

Povinnosti Prodávajícího:

Prodávající (Dodavatel) nebo jím pověřená osoba je povinna vydat Kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o reklamaci zboží v podobě, zvolené Prodávajícím, ať už prostřednictvím elektronické pošty nebo v písemné podobě, ve kterém je Prodávající (Dodavatel) povinen uvést vady zboží.

V případě uznání reklamace zboží budou náklady na poštovné reklamovaného zboží Kupujícímu-spotřebiteli zpětně uhrazeny Prodávajícím (Dodavatelem), a to na vyžádání Kupujícího-spotřebitele.

Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – spotřebiteli.

Prodávající (Dodavatel) je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.

Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající (Dodavatel) nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující-spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

Tento Reklamační řád je platný od 26. 5. 2017.