VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Název obchodní společnosti: 3lobit Limited, s. r. o.
(společnost je ve spoluvlastnictví občanského sdružení 3lobit)

Identifikační číslo: 052 32 031
DIČ: CZ05232031
IČ DPH: CZ05232031
Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně
Oddíl C, vložka 94110
Zastoupena: M.A. Peter Mészáros – jednatel společnosti

Bankovní spojení
Fio banka, a.s., Česká republika
číslo účtu: 2001052100 / 2010

mob.: +420 722 159 305
Email: info@3lobit.cz

(Dále jen jako „Prodávající nebo Dodavatel“)

ORGÁN DOZORU:

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Adresa: Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

VYMEZENÍ POJMŮ

Kupujícím se rozumí fyzická osoba (spotřebitel), nebo právnická osoba (která je podnikatelem), která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem internetového obchodu www.sensa-shop.cz.

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, který je zpracovaný systémem obchodu a je ze strany Kupujícího návrhem na uzavření Kupní smlouvy.

Obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek obchodu platných v den odeslání elektronické objednávky.

Prodávající spolu se zbožím dodá Kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad), záruční list (pokud jej výrobce poskytuje).

Prodávající nenese odpovědnost:

 • za opožděné dodání, případně poškození objednaného zboží zaviněné přepravcem během přepravy kupujícímu
 • za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení licenčních nebo distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a v případě jakéhokoliv poškození zásilky, tuto informaci neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu internetového obchodu.

Povinností zákazníka je také zkontrolovat obsah doručené zásilky do 24 hodin od převzetí zásilky a případné nesrovnalosti (chybějící části nebo uvnitř poškozené zboží) neprodleně nahlásit Prodávajícímu e-mailem na info@3lobit.cz nebo telefonicky na čísle +420 722 159 305. Reklamace z důvodu nekompletnosti nebo poškození zásilky po této lhůtě nebudou akceptovány.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami před odesláním objednávky.

REGISTRACE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ SENSA-SHOP.CZ

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě a na vyřízení objednávky, a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Zaregistrováním získáváte:

 • informace o stavu vyřizování vašich objednávek,
 • přehled všech dosud nakoupených pomůcek,
 • informace o novinkách v naší nabídce.

Objednávky je možné uskutečnit i bez registrace.

PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Veškeré objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží.

STORNO OBJEDNÁVKY

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Místem plnění smlouvy se rozumí adresa, která je uvedena Kupujícím v elektronické objednávce obchodu. Zboží bude dodáno Prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů uvedených v objednávce, nebo na základě dohody s Kupujícím.

Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním třetím subjektům zajišťujícím přepravu.

Prodávající dodá zboží dle jeho skladové dostupnosti. Produkty skladem zasíláme ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Ostatní produkty zasíláme v termínu, který je uveden u daného produktu. Zboží bude dodáno na adresu uvedenou při objednávce.

Ceny přepravy se odvíjejí od výše vašeho nákupu:

Cena nákupu do 29 999 Kč - doprava ve výši 135 Kč.

Cena nákupu nad 30 000 Kč - doprava zdarma.

Uvedené ceny se vztahují na zboží doručené v rámci České republiky.  

Prodávající zajistí doručení zboží i mimo území České a Slovenské republiky na základě individuální dohody s Kupujícím. Cena přepravy v tomto případě bude upřesněna po vzájemné dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Pokud je balík viditelně poškozen, nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Doručení tovaru zabezpečuje na území České republiky GLS - General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

 Více o způsobu dopravy a platby naleznete na stránce způsob doručení a platby.

KUPNÍ CENA A ZPŮSOB PLATBY

Kupující kupuje od Prodávající obchodu zboží za cenu, která je v době odeslání objednávky uvedená u daného zboží. Ceny zboží jsou konečné - včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Způsob platby v případě individuálního odběratele – soukromé osoby:

 • dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zásilky Kupujícím,
 • bankovním převodem (na fakturu) - platba do dodání zboží, faktura přijde Kupujícímu společně se zbožím.

Způsob platby v případě zařízení – právnické osoby:

 • bankovním převodem (na fakturu) - platba po dodání zboží, faktura přijde Kupujícímu společně se zbožím,
 • dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zásilky Kupujícím,
 • jiné způsoby platby jsou možné po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího.

ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE A DOKLADY

V balíčku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet dnem uvedeným na dokladu. Záruční doba u nových výrobků je standardně 24 měsíců a vztahuje se na kupní smlouvu uzavřenou Kupujícím – spotřebitelem. Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy není podnikatelem a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávající odpovídá za závady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou a nepřiměřeným zacházením, resp. vystavováním extrémním a neobvyklým podmínkám, na které není výrobek určen a je také v rozporu s běžným používáním výrobku a návodem výrobce.

Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům než je určen, působení na výrobek nadměrnou silou, nesprávná údržba výrobku, nesprávná manipulace s výrobkem. Řešení reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek a je zveřejněn na stránce Reklamační řád.

Internetový obchod sensa-shop.cz odpovídá zákazníkovi za:

 • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem, pokud došlo k akceptaci objednávky,
 • odeslání zboží bez vad,
 • dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k její akceptaci,
 • přiložení daňového dokladu (faktura), pokud si zákazník nepřál jinak.

Internetový obchod sensa-shop.cz nenese odpovědnost za:

 • pozdní doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr),
 • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce,
 • poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.) nepřebírejte.

Více o podmínkách reklamace najdete na stránce reklamační řád.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující - spotřebitel musí Prodávajícímu - dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží musí být kompletní, nepoškozené a v originálním obalu.

Kupující-spotřebitel má právo ve lhůtě čtrnácti dnů (14 dnů) zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit Prodávajícímu.

V případě, že Kupující-spotřebitel odstoupí od smlouvy, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení Oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí Kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s náklady na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím.

Při odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby před tím, než mu bylo zboží doručeno nebo dokud Kupující neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícíi.

V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícíi zboží se sníženou hodnotou, které je používané, poškozené nebo neúplné, uhradí Kupující Prodávajícímu náklady, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu (zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů).

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva Spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího.

Více informací o odstoupení od smlouvy a formulář najdete na stránce odstoupení od smlouvy.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující – spotřebitel, má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na heinzlova@3lobit.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt Alternativního řešení sporů), kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO (Řešení sporů online), která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Ochrana osobních údajů.

Zrušení registrace a zákaznického účtu

Kupující může kdykoli požádat o zrušení registrace u Prodávajícího a to zasláním e-mailu na kontaktní adresu info@3lobit.cz  Zákaznické konto bude deaktivováno a Kupující bude o tomto provedeném úkonu informován e-mailem. Všechny osobní, Kupujícím poskytnuté, údaje budou z informačního systému internetového obchodu trvale vymazány.

Více o odstoupení od smlouvy naleznete na stránce Odstoupení od smlouvy.

NEWSLETTER A E-maily OD NÁS

Při registraci si můžete vybrat, zda chcete od nás dostávat tipy na účinnou terapeutickou a pedagogickou práci v metodách Snoezelen a senzorická integrace, informace o školeních, nových senzorických pomůckách a grantových výzvách, které můžete použít k nákupu terapeutického vybavení (průměrně jednou za měsíc). Od odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit. Na Vaší e-mailové adrese vás budeme informovat io vyřizování Vaší objednávky. Všem zaregistrovaným zákazníkům můžeme nepravidelně (maximálně několikrát ročně) posílat důležité informace, které souvisejí s provozem našeho internetového obchodu. Pokud vás e-maily od nás obtěžují, napište nám, prosím, e-mail na info@3lobit.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícíe v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (t.j. závaznou objednávkou a akceptací objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy.

Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetových stránkách www.sensa-shop.cz

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 a ruší všechny předchozí OP.