Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí

Vážíme si vašeho soukromí a informací, které s námi sdílíte. V tomto dokumentu vás informujeme o tom, jak chráníme vaše soukromí, jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, a také o právech, které v souvislosti se zpracováváním máte.

Provozovatel údajů

Provozovatelem při zpracovávání vašich osobních údajů je

3lobit, s.r.o. (společnost je ve spoluvlastnictví občanského sdružení 3lobit)
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
IČO: 46 020 152
DIČ: 2023192820
IČ DPH: SK2023192820
Zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 70749/B
Zastoupená: M.A. Peter Mészáros – jednatel společnosti

Pokud chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat na
e-mailové adrese info@3lobit.cz.

OD KUPUJíCíHO VYŽADUJEME NáSLEDující Údaje

S informacemi, které nám kupující poskytnou, pracujeme citlivě a využíváme je pouze pro účely zpracování objednávky a jejího vyřízení. Jsou to údaje, bez nichž vám nedokážeme objednávku zaslat a vyřídit:

 • spotřebitel (fyzická osoba): své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 • právnická osoba: obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo IČ DPH, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Zasílání novinek

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, na vaši e-mailovou adresu vám budeme zasílat tipy na účinnou terapeutickou a pedagogickou práci v metodách Snoezelen a senzorická integrace, informace o školeních, nových senzorických pomůckách a grantových výzvách, které můžete použít na nákup terapeutického vybavení (průměrně jednou za měsíc). Od odebírání novinek se můžete kdykoli odhlásit na e-mailové adrese info@3lobit.cz nebo kliknutím na Odhlášení se od odebírání novinek přímo v e-mailu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

 • Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s našimi obchodními podmínkami.
 • Vytvoření daňového dokladu o koupi: faktura, ve smyslu zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 71 odst. 2 písm.
 • Doručení zboží na zvolenou adresu.
 • Evidence údajů pro případ reklamací.
 • Potvrzení a přijetí objednávky přes internet.
 • Zasílání novinek prostřednictvím elektronické pošty (newsletter), pokud o ně zákazník projeví zájem při nákupu.

ÚDAJE ZÁKAZNÍKů NEZNEUŽÍVÁME

 • Vaše telefonní číslo nepoužíváme k marketingovým účelům. Telefonní číslo zákazníka využíváme jen pro potvrzení objednávky, při doručení a při případné reklamaci.
 • Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám. Výjimku tvoří jen níže uvedené externí společnosti, které zabezpečují doručení zboží na vámi zvolenou adresu.
 • Nezasíláme nevyžádané e-maily. Prostřednictvím e-mailu vás informujeme o přijetí objednávky, jejím statusu, expedici a při případných reklamacích.
 • Provozovatel internetového obchodu sensa-shop.sk, 3lobit s.r.o. Vaše údaje nezveřejňuje.

Personalizace našich služeb pro zlepšení kvality a marketing

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu na naší i na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytickým účelům, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Cookies

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference v průběhu určitého časového období. Soubory cookies mají technický nebo provozní charakter, tzn. slouží k nejzákladnější anonymní identifikaci uživatele, abychom vám mohli zpřístupnit základní funkce jako např. vkládání do košíku nebo dokončení objednávky.

Na naší stránce používáme tyto cookies:

 1. Funkční a technické cookies – zabezpečují řádné fungování naší webové stránky - například zabezpečují funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, nebo odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta. Bez těchto cookies by naše webová stránka řádně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné a proto od vás nežádáme souhlas s jejich uložením a přístupem k nim.

 2. Analytické cookies –slouží k získávání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o vyhledáváních vykonaných na naší stránce a také pohybech na naší stránce. U těchto cookies jsme provedli opatření proti zneužití (anonymizace na straně našich dodavatelů). Na používání těchto cookies také od vás nežádáme povolení. Na našich stránkách používáme řešení od Google Analytics. Bližší informace o ochraně soukromí najdete ZDE, přičemž na odmítnutí cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný ZDE.

PrávnÍ základy

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě těchto právních základů:

 1. Plnění smlouvy – v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta.

 2. Souhlas – v souvislosti se zasíláním komunikace o novinkách, tipech na účinnou terapeutickou a pedagogickou práci metodami Snoezelen a senzorická integrace, informacích o školeních, nových senzorických pomůckách a grantových výzvách, které můžete použít na nákup terapeutického vybavení. Každý souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat na e-mailové adrese info@3lobit.sk nebo kliknutím na Odhlášení se z odběru novinek přímo v e-mailu.

 3. Plnění našich zákonných povinností – uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.

 4. Náš oprávněný zájem –zlepšování a personalizace našich služeb, některé marketingové činnosti či v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy starostlivě zvažujeme, zda zpracování nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

ZpŘístupnĚní údajů tŘetím stranám

Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám. Výjimku tvoří externí dopravci, kteří obdrží jen minimální množství  informací k tomu, aby vám objednané zboží bezpečně doručili. Zaměstnanci 3lobit, s.r.o. a zaměstnanci externích dopravních společností, kteří přicházejí do styku s vašimi údaji, byli poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.

Momentálně při přepravě spolupracujeme se zprostředkovateli:

General Logistics Systems Slovakia s r.o.
Budča 1039
962 33 Budča

Schenker, s.r.o.
Kopčianska 94
85101 Bratislava, Slovensko

Dachser Slovakia, a.s. 
Logistické centrum Bratislava
Logistický park 1126
900 55 Lozorno  

Zprostředkovatel dopravy získává osobní informace Kupujícího: jméno (nebo obchodní jméno v případě právnické osoby), adresu a telefonní číslo od Provozovatele za účelem doručení objednaného zboží.

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským kontem, uchováváme, dokud máte konto zřízené, protože jsou nutné k provozování konta. Dokud nemáte konto vytvořené (nevytvořil/a jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky po nutnou dobu, kterou je zpravidla pět let od jejího doručení.

V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování informací o novinkách na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělil/a souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud  u nás příslušný souhlas neodvoláte. Vaše osobní údaje můžeme a často musíme uchovávat, jedná-li se o jejich uchovávání k jiným účelům s jiným právním základem.

PRÁVA KUPUJícíHO

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje, pro vás vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoli z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Vaše práva můžete uplatnit zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené na začátku tohoto dokumentu. Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Máte právo vyžádat si u nás tyto informace:

 1. Právo na přístup k údajům – máte právo získat od nás informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů ve všeobecně srozumitelné formě, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše údaje poskytnuté a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat. Máte právo od nás získat výpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

 2. Právo na opravu – pokud si myslíte, že naše údaje o vás jsou nesprávné, můžete využít vaše přihlašovací konto a údaje upravit. Záleží nám na tom, abychom měli o vás vždy pravdivé a aktuální informace. Vždy nám můžete také napsat na naši e-mailovou adresu info@3lobit.cz a požádat o opravu nesprávných, neúplných, případně neaktuálních informací, které jsou předmětem zpracování.

 3. Právo na likvidaci osobních údajů – máte právo na vymazání vašich osobních údajů v případě, že údaje už nejsou potřebné k účelům, k nimž byly získány; odvoláte-li souhlas se zpracování; pokud vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně; pokud namítáte, že ve vaší konkrétní situaci zpracování vašich osobních údajů přesahuje oprávněné důvody zpracování. V případě, že si u nás zrušíte konto, bude zrušeno do 10 dní.

 4. Právo na omezení zpracování– máte právo požádat nás o dočasné omezení zpracování,  domníváte-li se, že zpracováváme nesprávné osobní údaje, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je protizákonné, pokud už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracovávání, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků.

 5. Právo na přenosnost údajů – údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, si můžete od nás vyžádat, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je-li to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému Provozovateli.

 6. Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace zpracování Vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva námitky proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu nebo máte-li podezření, že budou využity k účelům přímého marketingu bez vašeho souhlasu.

Máte-li podezření, že se vaše osobní údaje zpracovávají neoprávněně, můžete podat oznámení na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, jehož kontaktní údaje najdete zde. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní orgán dozoru orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete zde. Nemá-li kupující způsobilost v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud už kupující nežije, jeho práva podle ZoOOÚ může uplatnit blízká osoba.