S informacemi, které nám kupující poskytnou, pracujeme citlivě a využíváme jich pouze pro účely zpracování objednávky a pozdější zasílání novinek prostřednictvím elektronické pošty. Údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím stranám. Výjimku tvoří externí dopravci, kteří obdrží jen minimální množství informací k tomu, aby vám objednané zboží bezpečně doručili. Zaměstnanci 3lobit Limited s.r.o., a zaměstnanci externích dopravních společností, kteří přicházejí do styku s vašimi údaji (PPL - Professional Parcel Logistic), byli poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.

OD KUPUJÍCÍHO VYŽADUJEME NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

 • spotřebitel (fyzická osoba): svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 • právnická osoba: obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo IČ DPH, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 • Vytvoření daňového dokladu o koupi: faktura
 • Doručení zboží na zvolenou adresu.
 • Evidence údajů pro případ reklamace.
 • Potvrzení a přijetí objednávky přes internet.
 • Zasílání novinek prostřednictvím elektronické pošty (newsletter).

Prohlašujeme, ze získané osobní údaje zpracovávame v souladu s dobrými mravy a obecně platnými předpisy ČR, mezi které patří Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Kupující vytvořením závazné objednávky s povinností zaplatit, a tedy vznikem kupní smlouvy souhlasí, aby prodávající uchovával jeho osobní údaje a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu souhlas a) s poskytnutím osobních údajů jiné osobě, pokud je to nezbytné pro vyřízení objednávky prodávajícím (externí dodavatel dopravních služeb) a b) se zasíláním novinek prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující uděluje Provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou a může jej písemnou formou kdykoliv odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání tohoto souhlasu Provozovateli.

KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO PÍSEMNĚ VYŽÁDAT OD PRODÁVAJÍCÍHO:

 • Informace o způsobu zpracování osobních údajů ve všeobecně srozumitelné formě.
 • Přesné informace o zdroji, z něhož prodávající získal osobní údaje kupujícího.
 • Odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
 • Opravu nesprávných, neúplných, případně neaktuálních informací, které jsou předmětem zpracovávání.
 • Likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení zákona.
 • Likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování.

KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI:

Pokud má kupující podezření, že se jeho osobní údaje zpracovávají neoprávněně, může podat oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

Kupující si může uplatnit svá práva vyplývající ze Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů elektronickou poštou na naší elektronické adrese heinzlova@3lobit.sk písemně nebo osobně na adrese sídla provozovatele: 3lobit Limited, s. r. o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno. Všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dnů od jejich přijetí.

Externí společnost, která zajistí doručení zboží na vámi zvolenou adresu:

Název subjektu: PPL CZ s.r.o.

Spisová zn.: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze
Sídlo: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany
IČO: 25194798