Proč senzorické pomůcky a hračky ...NEBO... jakou úlohu sehrává smyslové vnímání (senzorika)?

Smyslové zkušenosti v přiměřeném množství a formě jsou nepostradatelné pro rozvoj osobnosti. Na jejich základě si utváříme formativní zkušenosti a představy, a získáváme důležité poznatky. Smyslové zkušenosti ovlivňují vývoj našich komunikačních zručností, poznávání nebo fantazii. Důležité je přitom nejen přijímání stimulů, velký význam má rovněž schopnost umět podněty z vnějšího nebo vnitřního prostředí zpracovat, uspořádat je a přiměřeně na ně reagovat. Tato schopnost se označuje jako senzorická integrace a ovlivňuje učení (i akademické zručnosti jako třeba čtení), a rovněž naše chování a každodenní fungování.

V současné době se velký důraz klade na poznávací složku: přijímání, třídění a zpracování velkého množství informací. Samotné smyslové zkušenosti se tak posouvají do pozadí, případně se často omezujeme na sluch a zrak. Neméně důležitou roli ovšem hrají také další smysly jako čich, hmat, chuť, vnímání rovnováhy nebo pohybu. V podobě senzorických pomůcek a hraček přinášíme možnost jak dětem, dospělým a seniorům "vrátit" co nejvíc různorodých smyslových zkušeností - u dětí vytvořit prostor pro senzorickou integraci a celostní rozvoj, u dospělých a seniorů příležitost pro poznávání, stimulaci nebo uvolnění.

 

Co jsou senzorické pomůcky a hračky?

Senzorické pomůcky a hračky stimulují jeden nebo současně více smyslových systémů. Pomáhají tak rozvíjet sluch, hmat, čich, chuť, propriocepci (informace o poloze, napětí a pohybech částí těla) a vestibulární vnímání (vnímání polohy hlavy a těla v prostoru). V našem sortimentu senzorických pomůcek a hraček najdete klasické, léty ověřené terapeutické pomůcky, ale také mnohé specializované produkty s vysokou přidanou hodnotou, které pro vás přinášíme jako čerstvou novinku.

 

Pro koho jsou senzorické pomůcky určeny?

Přínos senzorických pomůcek a hraček není omezen na jednu skupinu osob. Sehrávají nezastupitelnou úlohu například při vývoji dítěte, zejména v raném a předškolním věku. Přispívají ke zdokonalování jeho motorických schopností, poznání, porozumění a komunikace, představivosti a dalších klíčových dovedností. Na druhé straně u osob s mentálním, tělesným, smyslovým, vícenásobným postižením, autismem nebo jinými poruchami lze pomocí senzorických pomůcek cíleně stimulovat narušenou oblast, případně dosáhnout stav uvolnění. V neposlední řadě pomáhají seniorům s různými formami demence oživovat oslabující smysly a zmírňovat dopady jejich závažného onemocnění.

 

Jak lze senzorické pomůcky využívat?

Senzorické pomůcky se velmi často využívají v rámci Snoezelen terapie a terapie senzorické integrace, které se cíleně zaměřují na stimulaci a propojování smyslových systémů. Jejich využití se ovšem neomezuje jen na tyto speciální metody. Pomůcky jsou rovněž vhodné pro psychomotorickou terapii, fyzioterapii, ergoterapii, reminiscenční terapii, logopedickou intervenci a mnoho dalších pedagogických a terapeutických postupů, stejně tak i volnočasových aktivit a relaxaci. Senzorické pomůcky a hračky vám umožní obohatit aktivity, které se svými klienty a žáky děláte, a zároveň vytvořit mnoho nových stimulujících zážitků.